||| South Ari | South Omo | Ethiopia

Portraits

Ari woman with baby | South Omo, Ethiopia

error: Please respect my international copyright.